ΕΡΓΟ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μετεξέλιξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση στην απασχόληση, οι δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις της κλιμακούμενης ύφεσης, το διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο της αγοράς εργασίας διαμορφώνουν συνθήκες έντονης απορρύθμισης του παραδοσιακού μοντέλου ζωής, όπως αυτό τουλάχιστον διαμορφώθηκε μεταπολιτευτικά.
Oι εξελίξεις αυτές έχουν επιφέρει μια σειρά ραγδαίων αλλαγών στην καθημερινότητα των πολιτών με συνέπεια οι σύγχρονες κοινωνίες, σε όλα τα επιμέρους πεδία των κοινωνικών σχέσεων, να έρχονται αντιμέτωπες με ανακατατάξεις και επαναπροσδιορισμούς οι οποίοι επηρεάζουν έντονα το πολιτισμικό και αξιακό τους υπόβαθρο.
Με δεδομένο λοιπόν το πρόταγμα μιας δυναμικής διεκδίκησης αλλαγών από τους κοινωνικούς φορείς αλλά ταυτόχρονα και ενεργητικής παρέμβασης στο πεδίο των εξελίξεων και των έντονων κοινωνικών μεταβολών, ισχυρό διακύβευμα αποτελεί το ζήτημα της βελτίωσης, ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διά βίου μάθηση δεν αποτελεί ούτε πολυτέλεια ούτε θεωρητική δυνατότητα. Αποτελεί ανάγκη και προϋπόθεση για τον σύγχρονο εργαζόμενο. Στο πλαίσιο αυτό οι κοινωνικοί φορείς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ μέσω των Ινστιτούτων τους με συναντίληψη και αλληλεγγύη διαμόρφωσαν από κοινού ολοκληρωμένο καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης σε πολλά θεματικά αντικείμενα για τους εργαζόμενους στους χώρους εκπροσώπησής τους. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ουσιαστική γνωσιακή ενδυνάμωση των εργαζομένων ώστε να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες εξελίξεις και στους κινδύνους που αυτές δημιουργούν ή ενδέχεται να δημιουργήσουν στο χώρο δουλειάς.
Οι νέες αυτές κοινωνικές δεξιότητες επιδιώκεται να μην απευθύνονται μονοσήμαντα στη σφαίρα της απασχόλησης αλλά να επεκτείνονται στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας δημιουργώντας πολίτες με κριτικό, έλλογο και δημοκρατικό συνειδησιακό υπόβαθρο. Αυτό σημαίνει πώς οι νέες γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες απαιτείται να καλλιεργούν μια νέα μορφή κοινωνικής συνείδησης η οποία θα δομείται στην καινοτομία, στη δεκτικότητα απέναντι στο καινούριο, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην ανοχή στο διαφορετικό, στον πολιτικό και κοινωνικό ορθολογισμό, στην ενσυναίσθηση της πολιτισμικής, φυλετικής και γενετήσιας/άλλης διαφοράς, στη σφυρηλάτηση της κοινωνικής συναίνεσης και συνοχής.

Οι Συνεργαζόμενοι Κοινωνικοί φορείς

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και αποτελεί μία καινοτόμο πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ που ως κεντρικό στόχο έχει την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέσεων.
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ απευθύνονται σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα τεκμηρίωσης, υλοποίησης μελετών, παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, καθώς και σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ)

H Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο. Με την ιδιότητα του κοινωνικού εταίρου, η ΕΣΕΕ, διαδραματίζει θεσμικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

To Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ με σκοπούς τη μελέτη, την έρευνα, την τεκμηρίωση θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης και των κοινωνικών λειτουργιών του κράτους, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών και των εργαζομένων στο Δημόσιο, αποτελεί επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό κέντρο υποστήριξης της πολυσχιδούς δράσης της ΑΔΕΔΥ και των εργαζομένων που αυτή εκπροσωπεί.

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του Κοινωνικού Πολύκεντρου απευθύνονται σε εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Θεματικές Ενότητες- Σκοποί

Οι φορείς υλοποίησης της Δράσης ακολουθώντας τις διεθνείς μεθοδολογικές και επιστημολογικές επιταγές στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων επιχειρούν μέσω της τριγωνοποίησης των μεθόδων της συμβατικής διδασκαλίας, της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), και του mentoring, να προσεγγίσουν ολιστικά την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην εν λόγω δράση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέσω της ως άνω μεθοδολογικής τριγωνοποίησης επιχειρείται η υλοποίηση της διδασκαλίας μέσω της μικτής μεθόδου μάθησης (blended learning).

Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με διττό στόχο:

α) Συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
β) Ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – «δεξιότητες σταδιοδρομίας»– και εκπαίδευση των εργαζομένων για τη μεγαλύτερη ανταπόκρισή τους στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν, είναι διάρκειας 70 ωρών και θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας τις αρχές του μικτού συστήματος μάθησης (blended learning) – 35 ώρες διά ζώσης διδασκαλία και 35 ώρες με τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (LMS).
Οι εκπαιδευτικές δράσεις των φορέων δυνητικά θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες περιφέρειες της χώρας:

o Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
o Αττικής
o Βορείου Αιγαίου
o Κεντρικής Μακεδονίας
o Δυτικής Ελλάδας
o Δυτικής Μακεδονίας
o Ηπείρου
o Θεσσαλίας
o Ιονίων Νήσων
o Κρήτης
o Πελοποννήσου

 

Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

1. Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία
2. Δεξιότητες εργαζομένων στο γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και μη-λεκτική)
3. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
4. Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού
5. Μεταγνωστικές ικανότητες
6. Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
7. Πρακτικές και τεχνικές διαπραγματεύσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο υπό εξέλιξη εργασιακό περιβάλλον και η έννοια της διαβούλευσης
8. Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας
9. Διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων
10. Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
11. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης
12. Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος
13. Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
14. Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία
15. Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
16. Αγγλική γλώσσα: Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στο χώρο της εργασίας
17. Εκπαίδευση στις ανάγκες εκπροσώπησης στο δημόσιο τομέα
18. Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για ανάπτυξη συνεργατικότητας με εφαρμογή εξειδικευμένων, ανά ομάδα στόχο, δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών
19. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
20. Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών
21. Διοικητικές και οργανωτικές Ικανότητες

 

Η κατανομή των προγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή και θεματική ενότητα θα παρουσιάζεται και θα επικαιροποιείται στην ιστοσελίδα www.diaviou-koinonikoietairoi.gr καθώς και στις ιστοσελίδες των συμπραττόντων φορέων.

 

Πληροφορίες- Δηλώσεις Συμμετοχών

ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα, συγκεκριμένες θεματικές ενότητες απευθύνονται σε ομάδες εργαζομένων πριν τη συνταξιοδότηση, αλλά και σε στελέχη του ευρύτερου εργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων, τα προαπαιτούμενα τις διαδικασίες και έντυπα για τη συμμετοχή τους, τις ώρες και μέρες διεξαγωγής στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr), στο τηλέφωνο 2105218700 ή στα γραφεία του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 36. Αθήνα 10432.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλ. εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων, άνω των 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ :

o ΑΘΗΝΑ, Αριστοτέλους 46, 104 33, τηλ. 2108846852
o ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κωλέττη 24, 546 27, τηλ. 2310545967
o ΠΑΤΡΑ, Πανεπιστημίου 170, 264 43, τηλ. 2610438557
o ΛΑΡΙΣΑ, Καστοριάς 2α, 413 35, τηλ. 2410579876
o ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09, τηλ. 2810361040
o ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Σταύρου Νιάρχου 94, 455 00, τηλ. 2651044727

ή στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ www.imegsevee.gr.

ΕΣΕΕ

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι για δια βίου εκπαίδευση (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.
Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή τους είναι η υποβολή της σχετικής Αίτησης.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα www.esee.gr για τα περιεχόμενα των προγραμμάτων, τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής τους και να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα γραφεία της ΕΣΕΕ τηλεφωνικά στο 210 3259231 και ηλεκτρονικά στο info@kaele.gr.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Μητροπόλεως 42, 105 63, Αθήνα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημόσιοι υπάλληλοι – απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ που υπηρετούν σε θέσεις αντίστοιχων πόλεων – νομών και που η υπηρεσιακή θέση που κατέχουν έχει συνάφεια με τα αντίστοιχα θεματικά αντικείμενα.
Οι επωφελούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται Βεβαίωση Πιστοποίησης Επιμόρφωσης μοριοδοτούμενη σύμφωνα με το νέο σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα είναι:

o Έντυπη Αίτηση συμμετοχής
o Επικυρωμένος τίτλος σπουδών
o Βεβαίωση της υπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα www.kpolykentro.gr ή στα Γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου για τα περιεχόμενα των προγραμμάτων, τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής τους και να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου (Διοσκούρων 4 και Πολυγνώτου, 105 55, Αθήνα) στα τηλέφωνα: 2103310080 – 82.